Inntaksreglement for Nyskolen i Oslo


Generelt

§1 Nyskolen i Oslo tar imot alle søkere som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.

§2 Skolen skal aldri ha mer enn 100 elever.

Inntaksprosedyre

§ 3 Kontorleder gjennomfører inntak av elever i henhold til inntaksreglementet.

§ 4 Søknadsfrist for inntak til 1. klasse er 1. november året før skolestart. Innskriving av nye førsteklassinger skjer i november året før skolestart. 15 søkere tilbys plass i 1. klasse, men trinnet fylles kun opp til 9 elever ved frafall. Dersom søkertallet overstiger antallet ledige plasser ved skolen, vil søkere bli prioritert som vist i punkt 5 a-h. Bindende kontrakt for oppstart i august undertegnes innen 1. mars. Søknader til eventuelle ledige plasser etter 1. mars behandles månedlig fram til 1. oktober, og de som tilbys plass vil få en ukes svarfrist. Ventelisten oppdateres etter hvert enkelt inntak.

§ 5 Hovedinntaket for skolestart i august finner sted 1. april. Søknadsfrist for søkere i 2. til 10. trinn er 24. mars; søknaden må være skolen i hende innen denne dato. Dersom søkertallet overstiger antallet ledige plasser ved skolen, vil søkere bli prioritert i følgende rekkefølge: 

a. Søskenprioritering og prioritering av barn av ansatte ved skolen:

 1. Søsken av elever på Nyskolen vil prioriteres dersom det er færre enn 12 elever på det aktuelle trinnet 1.-7. trinn, og færre enn 15 elever på trinnet 8.-10. trinn. Barn av ansatte og styremedlemmer ved Nyskolen prioriteres på lik linje som søsken.
 2. Dersom søsken tas inn samtidig, er tilbudet om plass for den som rykket opp som følge av søskenprioritering betinget av at også den andre takker ja til plass.

b. Søkere født i årskull hvor skolen har færre enn ni elever (barnetrinn) eller 14 elever (ungdomstrinn).

 1. Tilbud til 15 elever i første klasse sendes ut før hovedinntak (jf. § 4.)
 2. Prioritering av ungdomstrinnselever framfor barnetrinnselever gjøres dersom antallet på ungdomstrinnet står i fare for å gå under 40 elever.

c. Kjønnsprioritering ved færre enn 40% av et kjønn: Kjønnsfordelingen i hvert trinn, hver fargegruppe og barnetrinn (1.-7. trinn)/ungdomstrinn (8.-10. trinn) skal holdes innenfor 2:3.

d. Søkere med foresatte som har vist spesiell interesse for Nyskolens ideologi.

e. Når kriteriene over er fylt, fordeles de resterende plassene etter søknadsdato – “førstemann til mølla”. Den datoen skolen mottok søknaden er gjeldende.

f. Søkere som fortsatt står likt, deltar i loddtrekning foretatt av daglig leder ved skolen.

g. Styret kan avgjøre å innføre inntaksstopp i enkeltkull dersom det er tungtveiende årsaker til at det ikke kan gå flere elever i kullet. Eventuelle tomme plasser i kullet overføres da til nærliggende kull.

§ 6 Dersom det blir ledig kapasitet ved skolen etter hovedinntaket fortsetter inntaket månedlig inntil kapasitet er nådd, eller fram til 1. oktober, og de som tilbys plass får en ukes svarfrist. Ventelisten oppdateres etter hvert enkelt inntak.

   1. I etterinntak f.o.m. august prioriteres 8. til 10.-trinnssøkere fremfor alle søkere til 2. til 6. trinn dersom totalt antall elever på ungdomstrinnet er under 42.
   2. Etter 1. oktober etterfylles eventuelle ledige plasser kun med søkere som prioriteres i henhold til punkt 5 a eller punkt 5 b og c.
 1.  

Betingelser for og rett til skoleplass

§ 7 Skriftlig tilbud om skoleplass sendes fra skolen umiddelbart etter hovedinntaket. Det er en ukes svarfrist på tilbud om skoleplass. Inntaket er gyldig når skolen har mottatt skriftlig bekreftelse på at plassen skal benyttes i form av kontrakt med dato og underskrift fra skolen og begge foresatte (dersom det er to med foreldreansvar), og faktura for forskuddsbetaling er betalt.

§ 8 Det skal innbetales forskuddsbetaling som tilsvarer skolebetaling for tre måneder ved oppstart på skolen. Faktura vil sendes ut i mai for elever som tas inn ved hovedinntaket, og sammen med første månedsbetaling for elever som tas inn senere. Beløpet dekker skolebetaling for elevens siste tre måneder på skolen.

§ 9 Det er tre måneders oppsigelsestid på skolen, regnet fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt. Forskuddsbetalingen dekker skolebetalingen for disse månedene, og eleven har rett til å disponere skoleplassen i oppsigelsestiden.

 1. Juli måned teller ikke med som oppsigelsestid grunnet ferieavvikling; juli er feriemåned uten skolebetaling. Elever som skal bytte skole ved skoleårets slutt, må gi beskjed innen 1. april.
 2. Dersom det kan dokumenteres at eleven må slutte ved skolen p.g.a. personlig force majeure, som alvorlig ulykke eller langvarig sykdom, kan det søkes om opphevelse eller reduksjon av oppsigelsestiden. Daglig leder vil vurdere søknaden, og ved innvilgelse vil forskuddsbetalingen bli tilbakebetalt.

§ 10 Elever som har fått plass ved Nyskolen i Oslo, har rett til å fullføre opplæringen sin ved skolen, så lenge denne er godkjent.

 1. Dersom hensynet til de andre elevene tilsier det, kan styret ved Nyskolen anbefale en elev å fullføre opplæringen sin ved et annet opplæringssted, i henhold til faglige vurderinger.
 2. Ved vesentlig mislighold av avtalen om skoleplass, som manglende skolebetaling, kan eleven miste retten til skoleplassen.

§ 11 Skolebetaling kan kun endres ved skoleårets slutt.

§ 12 Det er klageadgang på inntaksvedtaket. Fristen er tre uker etter hovedinntak/inntak. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes til skolen, som videresender til Fylkesmannen.

§ 13 Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av styret innenfor rammen av gjeldende regler i Privatskoleloven og skolens vedtekter.

Reglementet er sist revidert i mars 2019